១. សំរាប់អ្នកទិញ

មានការបោកយកលុយលើអ៊ិនធើរណែតកើតឡើងជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ប្រសិនអ្នកមានការសង្សៃលើអ្នកលក់ សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំដើម្បីសួរយោបល់ ឬកុំទិញអីវាន់ពីអ្នកលក់ហ្នឹងនិងស្វែងរករបស់ផ្សេងទៀតលើទំព័រ KhmerAds។

បើអ្នកសួរកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ និងអាចរកឃើញ។

ប្រើការវិនិឆ័យរបស់អ្នកអោយបានម៉ត់ចត់។ បើសិនអ្វីមួយឮថាល្អពេក វាប្រហែលជាមិនពិតទេ។

កុំអោយពត៌មានលំអិតអំពីខ្លួនអ្នកទៅអោយអ្នកលក់ភ្លាម ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ដឹងឆ្បាស់អំពីអ្នកលក់។

ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ អ្នកគួរតែជួបអ្នកលក់នៅកន្លែងសាធារណៈនិងភ្លឺ ហើយគួរតែនាំអ្នកស្គាល់ម្នាក់តាមជាមួយ បើមិនដូច្នេះទេអ្នកគួរប្រាប់បងប្អូន ឬមិត្តភ័ក្តអោយបានដឹងថាតើអ្នកទៅណា។

អ្នកគួរជួបជាមួយអ្នកលក់ផ្ទាល់ ដើម្បីមើលអីវាន់និងប្រគល់ប្រាក់។ អ្នកគួតែពេញចិត្តនឹងអីវាន់មុនពេលប្រគល់ប្រាក់។ បើអ្នកចង់ទិញអីវាន់ដែលអ្នកមិនបានឃើញ អ្នកគួរតែប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដែលមានសុវត្ថភាពដូចជា Paypal or Debit/Credit card។

អ្នកមិនគួរយកប្រាក់ទៅតាមខ្លួនច្រើនពេកទេ។ បើសិនអ្នកចង់ទិញរបស់ដែលមានតំលៃថ្លៃ អ្នកគួរតែមើលឃើញរបស់នោះសិន ហើយនៅពេលអ្នកពេញចិត្ត អ្នកគួរតែទៅធនាគារជាមួយអ្នកលក់ ឬកន្លែងដែលមានសុវត្ថភាពដើម្បីបង់ប្រាក់់។

២. សំរាប់អ្នកលក់

អ្នកមិនគួរប្រគល់របស់មុនពេលទទួលប្រាក់នោះទេ។ អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់វិធីបង់ប្រាក់ដែលមានសុវត្ថភាពដូចជា Paypal ឬ Bank Transfer ដើម្បីទទួលប្រាក់ ហើយមើលតើប្រាក់ហ្នឹងបានត្រូវផ្ទេរចូលធនាគាររបស់អ្នកហើយឬនៅ។ ប្រសិនបើអ្នកទិញបង់ប្រាក់ដោយប្រើ Cheque វានឹងត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា៥ថ្ងៃ ឬយូរជាងហ្នឹង ដើម្បីអោយប្រាក់ហ្នឹងចូលក្នុងធនាគាររបស់់អ្នក។

អ្នកមិនគួរអោយពត៌មានលំអិតអំពីខ្លួនអ្នកទៅអ្នកទិញភ្លាមទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីអ្នកទិញ។

អ្នកគួរតែជួបអ្នកទិញនៅកន្លែងសាធារណៈនិងភ្លឺ ហើយគួរតែនាំអ្នកស្គាល់ម្នាក់តាមជាមួយ បើមិនដូច្នេះទេអ្នកគួរប្រាប់បងប្អូន ឬមិត្តភ័ក្តអោយបានដឹងថា តើអ្នកទៅណា។

បើអ្នកមានការសង្សៃ អ្នកអាចទាក់ទងយើងខ្ញុំដើម្បីពត៌មានបន្ថែម ឬស្វែងរកអ្នកទិញម្នាក់ទៀត។