ថ្ងៃដាក់ផ្សាយ: 29/08/2019    ថ្ងៃអាប់ដេត: 26/11/2019
អីវ៉ាន់ ID: 5445    ការមើលឃើញ: 1257 ដង

សាលា Yaya បឋមសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2000 ដើម្បីជួយអប់រំក្មេងៗដែលមានអាយុចន្លោះពី 7 ទៅ 10 ឆ្នាំ។ សូមអញ្ជើញចុះឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះសម្រាប់កូនរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខនេះ។ យើងបើក 6 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

អាស័យដ្ធាន

អាស័យដ្ធាន:

កណ្តាល

អីម៉ែលៈ: