វិធីដាក់តាំង Ads របស់អ្នកជាភាសាខ្មែរ

  1. នៅក្នុង browser មួយ បើកមើលឬចុចលើ https://www.khmeradverts.com/km
  2. ចូលក្នុងគណនីយរបស់អ្នក
  3. ចុចលើ ដាក់តាំងអីវ៉ាន់ថ្មី នៅលើ main menu
  4. សូមធ្វើតាមការនែនាំដែលមានបង្ហាញលើរូបភាពខាងក្រោមពី () ទៅ (១៨)

វិធីដាក់តាំង Ads របស់អ្នកជាភាសាខ្មែរ

ដាក់តាំង Khmer Classified for FREE

ការកត់សំគាល់: ដើម្បីដាក់តាំង Ads របស់អ្នកជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលអ្នកបានដាក់តាំងនិងអាប់ដេត Ads របស់អ្នកជាភាសាខ្មែររួចហើយ សូមចុចលើសញ្ញាបូក + នៅជិតទង់ជ័យអង់គ្លេស (១១) រួចហើយសរសេរ Ads ជាភាសាអង់គ្លេស។ ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនបកប្រែ Ads ជាភាសាអង់គ្លេសទេ KhmerAdverts នឹងបកប្រែវាជាស្វ័យប្រវត្តិក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោង។ ក្នុងករណីនេះ Ads របស់អ្នក (ជាភាសាអង់គ្លេស) អាចមិនត្រូវបានបកប្រែត្រឹមត្រូវទេ ពីព្រោះវាបកប្រែដោយម៉ាស៊ីន ហេតុដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែធ្វើការកែប្រែវាតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។

ទោះបីជា KhmerAdverts ធ្វើការបកប្រែ Ads របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយ អ្នកគួរតែដាក់តាំង Ads ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើអោយ Ads របស់មានលក្ខណៈស្អាតសំរាប់អ្នកទិញ ឬអតិថិជនរបស់អ្នក។